• Ons Kindcentrum Sint Ludgerus
  • Lekker buiten sporten!

Ons Kindcentrum Sint Ludgerus

Lekker buiten sporten!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

/content/19/Jaarverslag MR 2018-2019.doc

Natuurlijk heeft ook onze school een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit 4 leden; twee personeelsleden en twee ouders. De leden zitten voor een periode van 3 jaar in de MR, met een maximum van 2 periodes achtereen.

De bestuursleden zijn: Hugo van Balen: voorzitter (personeelsgeleding) Lydia van Dijk (oudergeleding), Hanny Westendorp (oudergeleding), Natasja Walta (personeelsgeleding).

De raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. De raad heeft het recht om het beleid, zoals dat door de schooladviescommissie en directie is vastgesteld, te beoordelen en te bekrachtigen.

Allerlei zaken (zoals vastgelegd in de wet "Medezeggenschap op Scholen"), die door de schooladviescommissie en de directie zijn uitgewerkt, worden aan de raad voorgelegd voor advies of goedkeuring. Ouders hebben dus, samen met het personeel, direct invloed op een groot aantal zaken die op school spelen.

De taken en bevoegdheden van de MR liggen vast in het medezeggenschapsreglement voor basisscholen van de Bisschop Möller Stichting. Dit reglement ligt op school voor iedereen ter inzage.

Voor ouders en personeel is de raad natuurlijk ook een uitstekende mogelijkheid om met de schooladviescommissie over allerlei zaken van gedachten te wisselen. Plannen die binnen de schooladviescommissie leven om de school te ondersteunen worden vaak in de raad besproken. Soms heeft de MR instemmingbevoegdheid (met andere woorden: zonder meerderheid van stemmen kan een plan van de schooladviescommissie niet door gaan). En soms heeft de raad het recht om advies uit te brengen.

Naast een medezeggenschapsraad op iedere school heeft de Bisschop Möller Stichting ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.(GMR). Deze overkoepelende raad beoordeelt het beleid en de voornemens van het bestuur van de Bisschop Möller Stichting. De GMR heeft de bevoegdheid alle zaken te beoordelen en te bekrachtigen die boven het niveau van de lokale school uitstijgen. Ook deze GMR beschikt over een reglement. Zij geeft dus advies over en / of instemming aan het vast te stellen of te wijzigen bovenschools beleid. 


 

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53